Home
Sự khác biệt
                  THẤU HIỂU ĐẶC THÙ DOANH NGHIỆP
S.H.A
                     
                                   

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

THẤU HIỂU
THỊ TRƯỜNG                       

                                                
        

- Tư vấn hơn 400 tổ chức
- Từ Công ty đa quốc gia, công ty trong nước, doanh nghiệp thành công cho đến những doanh nghiệp vừa khởi nghiệp
- Nắm bắt xu hướng nền kinh tế
- Nhìn rõ vấn đề cần thực hiện

 

 

 

                                 

 

THẤU HIỂU
CHUYÊN MÔN   
                                

                                                                        
 

- Am hiểu ngành nghề hoạt động của từng khách hàng
- Chuyên môn kỹ thuật sâu rộng

 

   

 

                                                                                                                     

 

 

VƯƠN TẦM QUỐC TẾ
THỰC TIỄN                         

                               
        

- Tư vấn dựa trên mô hình quản lý thành công trên thế giới
- Kinh nghiệm tư vấn toàn cầu hơn 26 quốc gia