Home
HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001

ISO 14001 là gì?

ISO 14001 là một tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận với mục đích thiết lập một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả cho doanh nghiệp. tiêu chuẩn được thiết kế để giúp các doanh nghiệp vẫn thành công về mặt thương mại mà vẫn đảm bảo trách nhiệm môi trường. Nó cũng có thể giúp doanh nghiệp của  bạn tăng trưởng trong khi giảm thiểu tác động môi trường. Một hệ thống ISO 14001 cung cấp khuôn khổ cho phép bạn để đáp ứng mong đợi của khách hàng ngày càng cao đối với doanh nghiệp.

Những lợi ích của ISO 14001 là gì?

Qua nhiều nghiên cứu đã ghi nhận những lợi ích đáng kể đối với các doanh nghiệp thông qua việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo các yêu cầu của tiêu chuẩn. Những lợi ích trước mắt cũng như lâu dài mà doanh nghiệp thu được, trong đó phải kể tới:

      Thu hút thêm thị trường mới.
Hạn chế rủi ro, tiết kiệm chi phí thanh tra.
Giảm thiểu chi phí về năng lượng và nguyên vật liệu.
Phòng ngừa các tai nạn về môi trường nhằm bảo vệ thương hiệu.
Bảo đảm việc tuân thủ các văn bản pháp quy về môi trường.
Góp phần nâng cao năng xuất và hiệu quả kinh tế.
Tăng cường uy tín đối với khách hàng và xã hội.
Tăng cường nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường của cán bộ công nhân viên.
Tăng cường hiệu quả của công tác quản lý thông qua quá trình liên tục cải tiên
Hệ thống ISO 14001 được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín của mình.

Các bước thực hiện ISO 14001

B1:       Xác định nhu cầu của doanh nghiệp.        
B2: Khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng và tác động môi trường của doanh nghiệp.
B3: Thành lập Ban môi trường và ban dự án ISO.
B4: Thống nhất chương trình hành động.
B5: Tiến hành đào tạo ISO 14001 cho ban ISO và các cán bộ chủ chốt tham gia dự án.
B6: Hướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệu.
B7: Xây dựng hệ thống tài liệu, thủ tục.
B8: Đánh giá, sửa chữa, phê duyệt tài liệu, thủ tục.
B9: Triển khai vận hành hệ thống theo tài liệu biên soạn và hướng dẫn của chuyên gia tư vấn
B10: Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ.
B11: Tiến hành đánh giá nội bộ hệ thống.
B12: Thu thập thông tin và chọn nơi đánh giá chứng nhận.
B13: Đánh giá thử hệ thống.
B14: Hoàn chỉnh hệ thống, chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận
B15: Đánh giá chứng nhận
B16: Hướng dẫn duy trì và cải tiến hệ thống sau chứng nhận