Home
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Thông điệp chương trình

Không phải ai cũng có thể hiểu tường tận các số liệu trong Báo cáo Tài chính, càng không phải ai cũng có khả năng đưa ra các quyết định tài chính khôn ngoan và chính xác từ các số liệu đó! Điều làm nên sự khác biệt chính là khả năng phân tích Báo cáo Tài chính!

Tuy nhiên, không phải dễ dàng và không phải ai cũng có thể hiểu trọn vẹn các số liệu quan trọng đó, để có thể tư vấn cho cấp trên hoặc tự mình đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý, kể cả những người đã tốt nghiệp đại học tài chính kế toán hay những người đã nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính.

Phân tích Báo cáo Tài chính bao gồm phân tích và giải thích các Báo cáo Tài chính thành những thông tin hữu ích, làm cơ sở cho việc ra các quyết định tài chính. Công việc này không chỉ đòi hỏi vốn kiến thức, hiểu biết nhất định về tài chính - kế toán, về quản trị kinh doanh mà còn yêu cầu những kỹ năng mang tính hệ thống và logic. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang hội nhập sâu rộng và đầy thách thức, kỹ năng này càng phải được cập nhật, củng cố và nâng cao hơn bao giờ hết.

2. Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên có thể:

 • Hiểu tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính.
 • Biết cách phân tích các số liệu kế toán thành các thông tin tài chính hữu ích.
 • Biết cách đưa ra các chỉ số tài chính quan trọng, làm cơ sở định hướng cho việc ra quyết định tài chính.

3. Đối tượng tham gia:

 • Các nhà quản lý tài chính - kế toán, kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viênphân tích đầu tư của Các doanh nghiệp....
 • Những người đã tốt nghiệp Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành  kế toán, tài chính, ngân hàng mong muốn tiếp cận lĩnh vực “nghệ thuật phiên dịch Các số liệu”…

4. Nội dung chương trình: Thời lượng chương trình 8 buổi – 24 giờ

Phần I: Quản trị tài chính doanh nghiệp

 • Tài chính và mục tiêu tài chính của doanh nghiệp
 • Quản trị tài chính doanh nghiệp
  • Kế hoạch tài chính.
  • Kiểm soát tài chính.
  • Quyết định tài chính.
 • Chi phí sử dụng vốn (cost of funds)
  • Chi phí sử dụng vốn, Rủi ro và chi phí vốn.
  • Cơ cấu vốn, Lãi suất tiền vay.
  • Chi phí vốn chủ sở hữu, Lợi nhuận chưa phân phối.
 • Đầu tư (Investment)
  • Đầu tư và chi phí tạo vốn, Chi phí tạo doanh thu.
  • Quản lý vốn lưu động.
  • Quản lý vốn đầu tư vào tài sản dài hạn.
  • Cơ cấu huy động vốn, Tài trợ vốn, Chính sách tài trợ vốn.
 • Nợ và rủi ro tài chính
  • Nợ và rủi ro tài chính.
  • Ảnh hưởng của đòn cân nợ.
 • Nguồn vốn huy động
  • Thành viên góp vốn, Phát hành cổ phiếu, Lợi nhuận lưu giữ.
  • Tín dụng thương mại, Vay ngân hàng / trái phiếu, Thuê tài chính.

Phần II: Phân tích báo cáo tài chính

 • Phân tích kết cấu
 • Phân tích tỷ số tài chính & các nguyên tắc chung khi phân tích
 • Phân tích khả năng sinh lời
  • Khả năng sinh lời, ROE (Return On Equity), Tỷ số thu nhập trên vốn cổ phiếu phổ thông.
  • Thu nhập trên vốn sử dụng (ROCE - Return On Capital Employed).
 • Mô hình phân tích Dupont & Dupont mở rộng
 • Các tỷ số khả năng sinh lời thứ cấp
  • PBIT / Doanh thu, Vòng quay tài sản.
  • Tỷ số lãi gộp, Cơ cấu chi phí.
  • Tỷ số vòng quay TSLĐ.
 • Kết hợp phân tích các tỷ số khác
 • Rủi ro tài chính
 • Tỷ số nợ
  • Tỷ số nợ, Tỷ số đòn cân nợ (Gearing).
  • Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay, Tỷ số dòng tiền.
 • Tỷ số liên quan đến các khoản mục vốn lưu động
 • Đầu tư quá mức vào vốn lưu động và kinh doanh quá sức
 • Tỷ số thị trường chứng khoán
  • Cổ tức trên cổ phiếu (DPS - Dividen Per Share), Mức sinh cổ tức (Dividen Yield).
  • EPS (Earnings Per Share), Lãi suy giảm trên cổ phiếu (Diluted EPS).
  • P/E.
  • Tỷ lệ đảm bảo cổ tức (Dividend Cover Ratio); Tỷ lệ phân chia cổ tức (Dividend Payout Ratio).
 • Những hạn chế của phân tích tỷ số
  • So sánh số liệu kế toán.
  • Các so sánh hữu ích.

5. Học phí:

Liên hệ tư vấn viên qua 0283 9977 080 hoặc email: info@ilt.edu.vn